Premijos ~ stipendijos ~ paskolos

 

Maskaliunas

Vydūno jaunimo fondas (VJF) buvo įsteigtas 1952 metais paremti studijuojančius akademikus skautus. Laikui bėgant ir Fondo kapitalui augant, pradėta leisti mokslinio pobūdžio knygas ir remti kitų knygų leidimą bei kitus projektus. Anksčiau buvo duodamos ir paskolos, kurias dabar teikiame išskirtiniais atvejais.

 

Akademinio skautų sąjūdžio Garbės nariai VJF Valdybos nebuvo pamiršti.  Fondas įsteigė vardines premijas Lietuvos universitetų studentams. Kandidatai šioms premijoms turi būti pasiekę aukščiausių akademinių rezultatų ir parodę ypatingą darbštumą bei sugebėjimus. Jie taip pat turi pasižymėti pilietiškumu, dalyvavimu organizacijose, visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje.

 

Viskanata
Lietuvai atkūrus laisvę 1990 metais ir Studentų skautų organizacijai atgimus 1991 metais, Vydūno jaunimo fondas pradėjo remti SSO narius stipendijomis.  

 

Nuo Lietuvos laisvės atkūrimo pavieni asmenys pradėjo aukoti stambesnes pinigų sumas Fondui, tuo įkūrdami mažesnį fondą iš kurio skiriame specialias stipendijas ir pravedame konkursus.  

 

Atsižvelgiant į kasmetines pajamas, VJF Valdyba stengiasi įkurti daugiau stipendijų, ypač studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos studentams. Stengsimės skelbti konkursus, kurių tikslas yra paremti mūsų lietuvišką skautišką spaudą ir paskatinti jaunimą rašyti ir kurti lietuviškai.

 

MusteikienePrašome visų lietuvių – ypač Lietuvių skautų sąjungos narių ir rėmėjų – paremti Fondo pastangas ir dosniai aukoti Fondo darbams. Maloniai kviečiame įsteigti fondą, savo ar šeimos vardu arba įamžinti mirusio asmens vardą.   Kiekvienais metais būtų teikiama stipendija.

 

 

Šioje tinklapio dalyje rasite visų Vydūno jaunimo fondo teikiamų premijų, stipendijų ir paskolų informaciją.

 

 

Premijos/

stipendijos

Lietuvos

studentams

Įkūrėjas/ mecenatas

Metinė premija

Mokslo šaka

Kada teikiama

Universitetas

Nuorodos ir anketa

prof. Birutes Ciplijauskaites

prof. Birutė

Ciplijauskaitė

$1000 - $2000 vasaros kursui Ispanijoje

ispanų kalba

balandžio

Vytauto Didžiojo universitetas

Nėra*

rašyt.Sofijos Ciurlionienes

Vydūno jaunimo fondas

$1000

lietuvių filologija

gegužės

Vilniaus universitetas

Nėra*

Vinces Jonuškaites Zaunienes

Vydūno jaunimo fondas

$2000 - $3000

dainininkių konkursas

balandžio

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Nėra*

prof. Stepono Kolupailos

Vydūno jaunimo fondas

$1000

geodezija, hidraulika

gegužės

Klaipėdos universitetas

Nėra*

prof. Igno Konciaus

Vydūno jaunimo  fondas

$1000

fizika

gegužės

Kauno technologijos universitetas

Nėra*

inž. Leono Maskaliūno

inž. Leonas Maskaliūnas

$200 semestrui

aplinkos ir statybos inžinerija

pavasarį ir

rudenį

Vilniaus Gedimino technologijos universitetas

Nėra*

Inž. Juozo Milvydo

Vydūno jaunimo fondas

$1000

inžinerija

gegužės

Kauno technologijos institutas

Nėra*

raš. Broniaus Kviklio

Vydūno jaunimo fondas

$1000

edukologija

gegužės

Vytauto Didžiojo universitetas

Nera*

prof. Romo Viskantos

Prof. Romas Viskanta, PhD

$1000

inžinerija

gegužės

Lietuvos Energetikos Institutas

Nėra*

Vilhelmo Storosto - Vydūno

Vydūno draugija

$1000

vydūnistika

rugpjūčio

LT

studentams

Nėra*

Vaclovo ir Stasės

Tallat-Kelpšų

Dalia

Tallat-Kelpšaitė   Urbutienė

$1000

agronomija

gegužės

Aleksandro Stulginskio universitetas

Nėra*

prof. dr. Tomo Remeikio

Remeikių šeima

$500

LT Politika/istorija

Socialiniai mokslai

rugpjūčio

Lietuvos SSO it Akad Sk Sąj studentams

Randama cia

LT studentams skautams

Vydūno jaunimo fondas

$300 - $600 semestrui

LT

gegužės ir

lapkričio

LT studentams skautams

Randama cia

*  Kreipkites į Lietuvos universitetą ar organizaciją gauti premijos gaires ir prašymo anketą

 

 

LSS Stipendijos

Įkūrėjas

Metinė premija

Kam teikiama

Kada teikiama

Universitetas

Nuorodos ir prašymo anketa

A.S.S. Garbes nariu vardines stipendijos

Vydūno jaunimo fondas

$1,000

Lietuvių skautų sąjungos studentams

rugpjūčio

LSS Studentams

Randama cia

fil. Gražinos Musteikytes

Gražina

Musteikienė

$10,000

Lietuvių skautų sąjungos narei/nariui

rugpjūčio

LSS studentei/ studentui

Randama cia

 

 

Kitos

Stipendijos

Įkūrėjas

Metinė premija

Kam teikiama

Kada teikiama

Universitetas

Nuorodos ir prašymo anketa

James Liautaud stipendijos

Gražina Liautaud

Trys po $10,000

Lietuvių kilmės studentams

rugpjūčio

Major Illinois business schools

Randama cia

Nijoles Banienes stipendija

Rimas Banys

$5,000

Lietuvių kilmės studentams

rugpjūčio

Art major in Illinois universities

Randama cia