Vydūno jaunimo fondo Taryba ir Valdyba

Nuo Vydūno jaunimo fondo įkūrimo 1952 ?tais metais, fondo administracinius reikalus tvarko akademikai skautai, kurie buvo pakviesti sudaryti valdybą.   Nuo 1969 –tųjų metų, kai Vydūno jaunimo fondas buvo inkorporuotas JAV Illinois valstijoje kaip „not for profit? organizacija, valstijos nuostatai reikalavo, kad fondas turėtu ir Tarybą (Board of Directors).   Pirmoji Vydūno jaunimo fondo Taryba buvo sudaryta 1970 ?tų metų pavasarį i?pakviestų akademikų skautų. Nariai kviečiami trijų metų kadencijoms.   Taryba susirenka du kartus kiekvienais metais ?span style='mso-spacerun:yes'>?pavasari ir rudenį ? aptarti Fondo reikalus, patvirtinti metinę Fondo sąmatą ir išklausyti Valdybos pirmininko veiklos pranešimą.

 

Vydūno jaunimo fondo Taryba ?2016 - 2017

Tarybos pareigos

Vydūno jaunimo fondo Taryba prižiūri VJF veiklą, tos veiklos planavimą ir įgyvendinimą.  ?Esminės Tarybos pareigos yra:

(a)  Patvirtinti ir keisti Fondo nuostatus (bylaws);

(b)  Nustatyti bendras Fondo veiklos gaires;

(c)  Paskirti Valdybos pirmininką ir nuspresti/nustatyti Jo/Jos veiklos tikslus;

(d)  Patvirtinti?pirmininko pateiktą Valdybos sąstatą ir skyrių steigimą kitose vietovėse ir/ar kraštuose

(e)  Nustatyti studentų paskolų ir stipendijų teikimo gaires;

(f)   Patvirtinti?stambesniu aukų paskirstymą ir atleisti paskolas, kurios nėra gražinamos Fondui;

(g)  Bendradarbiaujant su Valdyba, nustatyti Fondo strateginius planus;

(h)  Patvirtinti metines Fondo sąmatas, kurias Valdyba nustato ir pateikia Tarybai;

(i)    Paskirti asmenis, kurie yra įgalioti atstovauti Fondą veiklos ir tikslų siekime.

Romas

 

Fondo Taryba

 

Tarybos pirmininkas ?prof. fil. Romas Viskanta PhD

Pirmininko pavaduotoja ?fil. Zita Rahbar

Tarybos sekretorius ?

Zita RahbarTeisės patarėjas ?fil. Vytenis Kirvelaitis

Fil. Ričardas Chiapetta (ex officio) ?

Akademinio skautų sąjūdžio Valdybos pirmininkas

Fil. Gintaras Plačas (ex officio) ?

Vydūno jaunimo fondo Valdybos pirmininkas

Igaliotinė valstijai ?fil. Ramunė Papartienė

Įgaliotinė Lietuvoje?fil. dr. Jolita Kašalynienė PhD

Taryba1Tarybos nariai:

Fil. Danguolė Bielskienė

Fil. Leopoldas von Braun

Fil. Tomas Dundzila

Fil. dr. Andrius Kudirka MD

Fil. Gailė Leipienė

Fil. Donatas Ramanauskas

Fil. dr. Renata Staniškienė

Taryba2Fil. Jūratė Variakojienė

Fil. Vytenis Vilkas

Fil. dr. Robertas Vitas PhD

 


Taryba4Taryba3

 


 

2016 ?2019 Fondo Valdyba

Valdyba2016-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintaras PlacasValdybos nariai:

Pirmininkas ?fil. Gintaras Plačas                  ?

-      Kviečia ir praveda valdybos posėdžius

-      Planuoja ir nustato fondo veiklą

-      Tvarko fondo tinklalapio žinias

-      Atsakingas u?Tarybos sprendimų įgyvendinimą

 

Aldona Rauchiene 2.jpgVice-pirmininkė ?fil. Aldona Rauchienė

-      Pavaduoja pirmininką                              ?

-      Planuoja ir organizuoja ypatingus fondo minėjimus ir šventes

-      Veda fondo valdybos narių isipareigojimo sąrašus ir seka darbų įvykdymą

 

 

 

 

Vida BrazaityteSekretorė ?fil. Vida Brazaitytė                            ?

-      Tvarko visą fondo korespondenciją ir valdybos posėdžių protokolavimą

-      Tvarko stipendijų ir premijų reikalus

-      Registruoja gautus paramos prašymus ir praneša valdybos sprendimus

 

 

 

Arunas DraugelisIždininkas ?fil. dr. Arūnas Draugelis PhD                  ?

-      Tvarko fondo iždą ir atskaitomybę

-      Tvarko fondo bankų reikalus ir atskaitomybę

-      Rašo ir siunčia fondo čekius

-      Veda iždo išlaidų/pajamų knygas ir pakvitavimo bylas

 

 

Leopoldas Von Braun

Investicijų vedėjas ?o:p>

?/span>fil. Leopoldas? Von Braun

-      Investuoja fondo kapitalą

-      Veda aukotojų ir aukų duomenų „database?o:p>

-      Tvarko fondo finansinius vajus

 

Sarunas RimasRaštinės administratorius ?fil. Šarūnas Rimas      

-      Tvarko fondo raštinės ?/span>ir skolininkų reikalus

-      Tvarko fondo paštą ir elektroninio pašto susirašinėjimą

-      Siunčia knygų ir žemėlapių užsakymus

 

 

 

Jurate VariakojieneRyšiai su visuomene ?fil. Jūratė Variakojienė?

-      Ieško progų Vydūno jaunimo fondo veiklą pristatyti visuomenei

-      Prisideda prie valdybos darbų ir projektų pagal reikalą.

-      Apsiema specialius projektus ir koordinuoja įgyvendinimą.

 

 

Fondo atstovė Lietuvoje ?fil. dr. Jolita Kašalynienė PhD

-      Jolita KasalynieneAtstovauja Vydūno jaunimo fondo valdybą Lietuvoje

-      Palaiko ryšius su Lietuvos universitetais ir kitomis institucijomis, kurios turi sutartis su Vydūno jaunimo fondu

-      Atstovauja fondą stipendijų/premijų įteikimose

-      Palaiko ryšius su Vydūno jaunimo fondo valdyba ir painformuoja narius?apie įvykius/reikalus Lietuvoje

 

 

 

 

 

 

 

Alina MeilyteJaunimo atstovė ?span style='mso-spacerun:yes'>?fil. Alina Meilytė

 

-      Atstovauja jaunus skautus akademikus VJF valdyboje

-      Padeda paskleisti informacijas apie VJF stipendijas, konkursus ir paramą jaunimui

-      Prisideda prie valdybos darbų ir isipareigojimų pagal turimas galimybes

-      Ieško ir rekomenduoja jaunimo kandidatus į VJF Valdybą ir Tarybą