Skautų Vadovams

Mieli broliai ir sesės skautų vadovai:

Brolis Tomas instruktuojaŠis Vydūno jaunimo fondo tinklalapio puslapis yra skiriamas tiems, kurie praveda sueigas, organizuoja iškylas ir išvykas, vadovauja stovyklose ir lavina ateities Lietuvių Skautų Sąjungos, bei Lietuvos Skautijos jaunus vadovus.   Jei draugovė turės sumanų, pasišventusį skautų vadovą, veikla bus įdomi, patraukli ir prasminga.

 

Daugelis šių veiklos šaltinių, minčių, raštų ir vadovėlių buvo surinkti ir suredaguoti, praeitų 50-ties metų laikotarpyje, buvusio L. S. S. Tarybos pirmininko, Skautų, Prityrusių Skautų, Vadovų Lavinimo skyrių vedėjo, ir dabartinio Vydūno valdybos pirmininko p.s.v.v.s.fil. Gintaro Plačo.

 

Paslėpti dėžėse ir archyvuose, šie raštai nepadeda tiems, kurie dabar vadovauja ir ieško skautiškos medžiagos beir idėjų.   Dalindamiesi šiais raštais, tikimes kad padėsime vadovams tobulinti jų vienetų skautišką veiklą ir skatinti ateities jaunų lietuviukų kartas smagiai ir prasmingai skautauti, iškylauti ir stovyklauti...Lietuvoje ir užjūryje.

 

Brolis GintarasPasidalindami šiais veiklos minčių šaltiniais, tikimes kad daugiau vadovų turės progos susipažins su Vydūno jaunimo fondo darbais, konkursais, ir stipendijomis kurios skiriamoms jų vietovių studentams/skautams.   Vydūno jaunimo fondas taip pat stengiasi paremti LSS vadovų lavinimą ir skautybės/lietuvybės klestėjimo pastangas.   Kviečiame LSS vadovus kreiptis į fondo Valdybą su kursų planais ir lavinimo projektais.   Stengsimes Jums padėti.

 

 

 

Skiltininkams:

„Skilčių Sistema“ – (1981)

Tev. Antanas Saulaitis instruktuojaDraugininkams:

01 – „1985-1986 Pavyzdinis Skautų Metinis Planas“ – (1985)

02 – „1986-1987 Pavyzdinis Skautų Metinis Planas“ – (1986)

03 – „Draugininko Žodis“ – (1986)

05 – „1993-1994 Pavyzdinis Prityrusių Skautų Metinis Planas“ – (1993)

08 – „Skautiškos Veiklos Planavimas“ – (2003)

09 – „Skilčių Sistema Draugovėje“ – (2007)

Savigarbos (self-esteem) Vystymas Skautų Sueigose – (1996)

LSB Trečio Patyrimo Laipsnio knygutė – (1969)

Sese Vita ir sese Krista risa mazgusLSB Pirmo Patyrimo Laipsnio knygutė – (1973)

LSB Pažangumo Programos – (1986)

Stovyklautojo Kirvuko konspektas – (1993)

LSB Lituanicos Tunto Vadijos Žinynas – (1985)

LSB Lituanicos Tunto Veiklos Planavimo leidinėlis – (1986)

„Skautų Vadovas“ – Petras Jurgėla – (1929 – Kaunas)

 

Seses risa kopeciasKanadiečių skautų PDF formato „knygynas“ interneteThe Dump – Čia rasite daug skautiškos literatūros, atspausdintos praeito šimtmečio laikotarpyje, kurios šiom dienom nebegalima rasti krautuvėse ir skautų įstaigose.   Skautiški užsiėmimai, patarimai vadovams, skautamokslio vadovėliai ir žinynai.   Užtektinai jaunesniųjų skautų, skautų, prityrusių skautų ir skautų vyčių užsiėmimų ir minčių visam draugininko gyvenimo laikotarpiui.

Vadovų Lavinimas:

LSB Vadovų Lavinimo Sistema – (2003)

Praktiškas Skautininkavimas – (1987)

 

Batuotos Kates kepa maistaLaužavedyba:

LSS Seserijos Laužavedės specialybė – (1985)

Laužavedžių Kursai – (2006 - Romuva)

 

 

 

Jaunesniųjų Skautų vadovams:

Vilkiukų vadovų žinynas -  (1989)  - pirma dalis

Vilkiukų vadovų žinynas – (1989) – antra dalis

Vilkiukų vadovų žinynas – (1989) – trečia dalis

 

Sraigiu Skiltis prie savo staloPrityrusių Skautų vadovams:

Skyriaus vedėjo užrašai 1 – 1985

Skyriaus vedėjo užrašai 2 – 1985

Skyriaus vedėjo užrašai 3 – 1985

Skyriaus vedėjo užrašai 4 – 1985

Prityrusių Skautų Įžodžio Nuostatai – (1980)

 

Skautamokslis:

RAKO Medžiai – (1980)

LSB Pionieriaus Specialybė 1 – (1986)

LSB Pionieriaus Specialybė 2 – (1986)

LSB Žiemos Stovyklautojo Specialybė – (1988)

Ateina Naktis