Mūsų Veikla

   Vydūno fondo valdybos nariai skirsto stipendijų ir projektų paramą ir atlieka daug kitų darbų, kurie rišasi su fondo administracija ir komunikacija.   Šis tinklalapio skyrius aprašo mūsų veiklos žinias ir planus, bei pavienių valdybos ir tarybos narių atsiekimus ir pastangas.

    Čia galėsite susipažinti su mūsų paremtais projektais, ruošiamom knygom, ir paskaityti gautus laiškus ir sveikinimus iš mūsų bendradarbių ir stipendininkų.   Šiame skyriuje aprašome numatytus konkursus ir jų remėjus, bendradarbius ir laimėtojus.   Čia dalinames Vydūno fondo veiklos aprašymais JAV ir Lietuvos spaudoje.

    Tikimes, kad mūsų veiklos platasnis apibudinimas padės Jums geriau susipažinti su Vydūno fondo darbais ir paskatins Jus paremti šią veiklą su Jūsų aukomis ir kitokią paramą.

    Kelios mūsų veiklos akimirkos:

    2010 metų pabaigoje Vydūno fondas išleido Vydūno Fondui 55 knygą, kurioje aprašyta mūsų veikla nuo 1952 metų įkurimo.   Gausiai iliustruota įvairių nuotraukų ir kalėdinių atviručių iliustracijomis, knyga pristato įvairių rašytojų ir fondo darbuotojų prisiminimus iš plačios fondo veiklos.

    2010 metų vasara Vydūno fondas pravedė Skautų Aido stovyklinių nuotraukų ir rašinių konkursą, kuriame dalyvavo skautai ir vadovai iš įvairių LSS rajonų.   Fondas taip pat parėmė po-stovyklinį Skauto Aido numerį su 2,400 dolerių auka.

    Praeitais metais Los Angeles Palangos tunto veikli vadovė ps. Daina Mattytė laimėjo 10,000 dol.  fil. Gražinos Musteikytės vardo stipendiją, kuri yra kiekvienais metais skiriama pasižymėjusiam LSS vadovui ar vadovei padėti jiems su mokslo išlaidomis.   Pirmąją Musteikytės stipendiją, išduota 2009 metais, laimėjo Čikagos Aušros Vartų/Kernavės tunto jauna vadovė Julytė Ozers.   Skatiname visus studijuojančius LSS vadovus ir vadoves dalyvauti 2011 metų stipendijos varžybose.

    Kiekvienų metų pabaigoje Vydūno fondas praveda aukų vajų ir išsiuntinėja remėjams kalėdinių atviručių rinkinį.   Šios kalėdinės atvirutės yra iliustruotos įvairių jaunų ir prityrusių lietuvių menininkų.   Šiais metais fondo valdyba skelbs konkursą paskatinti daugiau menininkų prisidėti prie atviručių iliustravimo.   Laimėtojus atrinks fondo valdyba ir Jūs, tinlalapio lankytojai.   Pateiksime visu iliustracijų pavyzdžius ir turėsite progos pareikšti savo nuomones, kurios iliustracijos geriausios 2011 metų atviručių rinkiniui.