Vydūnas Youth Fund, 14911 E. 127th Street,
Lemont, Illinois, 60439
Telephone/Fax (630) 243-0865 e-mail vyduno.fondas@sbcglobal.net
Website www.vydunofondas.net

2017m. gruodzio mėn..

Mieli Vydūno jaunimo fondo tinklalapio lankytojai,

 

Vydūno jaunimo fondo Valdyba ir Taryba sveikina visus mūsų remėjus, bendradarbius ir lankytojus su artėjančiomis šventėmis.   Visiems linkime linksmų Kalėdų ir laimingų, sveikų 2018 metų.   Dėkojame visiems remėjams už Jūsų dosnumą ir prašome toliau remti mūsų darbus ir isipareigojimus.   Čia rasite pirmininkų laišką remėjams ir 2016 m. Fondo finansinę apyskaitą.

 

 

 

 

Nuo pat Vydūno fondo įsisteigimo 1952-ais metais, siuntinėjame kalėdines atviručių paketukus ir prašome aukų paremti Fondo veiklą.   Jei negaunate šių atviručių ar aukų laiško, prašome kreiptis į VJF raštinę viršuje minėtu adresu ar telefonu ir mes pridėsimę Jūsų žinias prie mūsų aukotojų sarašų.   Čia keleta vaizdų iš šių metų kortelių siuntinėjimo sueigos.

 

 

 

 

 

 

A.a. fil. Antanas Dundzila savo palikimu įkūrė Dundzilos fondą remti :

Prašome kreiptis į Vydūno jaunimo fondą su paramos prašymais projektams, kurie atatinką fil. Antano Dundzilos pageidavimams.   Čia rasite platesnių žinių apie remiamus projektus ir Dundzilos fondo paramos prašymo anketą.

 

 

 

 

 

Sveikiname visus 2017 m. Vydūno jaunimo fondo stipendijų laimėtojus ir dėkojame visiems svečiams kurie susirinko rugsėjo mėn. 24d. Pasaulio Lietuvių Centre pagerbti juos.   Šiame minėjime buvo įteiktos trys 10,000 dolerių Liautaud verslo stipendijos, Gražinos Musteikytės stipendija, ir Lietuvių skautų sąjungos 1,000 dolerių stipendijos.    Minėjimo pabaigoje sol. Agnė Giedraitytė, pianistė Elytė Rėklaitytė ir smuikininkė Linda Veleckytė įspūdingai atliko meninę programą.    Po minėjimo svečiai turėjo progos pabendrauti su stipendininkais ir jų šeimomis ir pasivaišinti.   Čia rasite keleta fil. Vytenio Lietuvininko vaizdų iš minėjimo

Vydūno jaunimo fondas kiekvienais metais išdalina daugiau 100 stipendijų ir premijų, 100,000 dol. vertės, Lietuvos ir Lietuvių skautų sąjungos studentams.   Dalį šių stipendijų įkūrė Fondo valdyba.   Kita dalį skirstome iš fondų, kuriuos įkūrė pavieni asmenys.   Gražinos Musteikytės, Leono Maskaliūno, prof. Birutės Ciplijauskaitės, prof. Romualdo Viskantos, Stasės ir Vaclovo Tallat-Kelpšų stipendijos ir premijos skatina jaunus studentus baigti aukštuosius mokslus ir tapti kūrybingais, prasmingais visuomenės nariais.   Raginame kitus rėmėjus, kurie norėtų įamžinti savo šeimos narius, ir prisidėti prie šių stipendijų įkūrimo, susipažinti su stipendijų įkūrimo nuorodomis ir susisiekti su fondo Valdybą pareiškiant norą įkurti vienkartines ar kasmetines stipendijas Lietuvoje ar Lietuvių skautų sąjungoje.

Pagerbdami ilgametį VJF Valdybos pirmininką ir minint Jo dešimties metų mirties sukaktį, Vydūno jaunimo fondo Valdyba įkūrė $1,500  fil. Vytauto Mikūno premija veikliam akademikui/veikliai akademikei, kurie pasižymi Akademinio skautų sąjūdžio veikloje.   Premijos tikslas yra paskatinti Akademikų centro valdybos, bei skyrių veiklą.   Pirmoji Mikūno premija buvo įteikta spalio mėn. 28d. dvi kadencijas baigiančiam Akademinio skautų sąjūdžio valdybos pirmininkui v.s.fil Ričardui Chiapettai už Jo sekmingas pastangas stiprinti akademikų veiklą ir atgaivinti įvairių vietovių akademikų skyrius.

 

 

 

 

2018 m. kovo mėn. 18d. ruošiamas Vilhelmo Storosto – VYDŪNO 150-ųjų gimimo metinių minėjimas PLC didžiojoje salėje.   Prašome pasižymėti šią šventę savo renginių kalendoriuje ir pagerbti žymųjį lietuvių filosofą, rašytoją ir muziką savo dalyvavimu.  

 

 

VF BuklasVF VydunasVydūno jaunimo fondo valdyba renkasi kas porą mėnesių svarstyti gautus paramos prašymus, skirstyti ir patvirtinti stipendijas bei diskutuoti einamuosius Fondo reikalus.     Pridedame keleta Vydūno jaunimo fondo raštinės  nuotraukų.

 

 

 

 

Vydūno jaunimo fondas pardavinėja sieninius Lietuvos žemėlapius ir Lietuvos topografinių žemėlapių rinkinius.   Čia keletas šių žemėlapių nuotraukų.  

Čia rasite Vydūno jaunimo fondo knygų užsakymo anketą kurioje surašyti visi fondo platinami leidiniai, žemėlapiai ir kompaktinės plokštelės.

 

 

 

VF Valdyba2016 – 2019 metų Vydūno jaunimo fondo valdybą sudaro: pirmininkas fil. Gintaras Plačas, vice-pirmininkė fil. Aldona Rauchienė, sekretorė fil. Vida Brazaitytė, iždininkas dr. fil. Arūnas Draugelis, būklo administratorius fil. Šarūnas Rimas, finansų administratorius fil. Leopoldas von Braun, ryšininkė su visuomene fil. Jūratė Variakojienė, jaunimo atstovė fil. Alina Meilytė ir fondo įgaliotinė Lietuvoje, doc. dr. fil. Jolita Kašalynienė.